Sectia EIA
Anul IV
grupa 9403
DISCIPLINA Instalații electrice de bord II
E/ V E
Data Ex Iarna/Vara
Sala Iarna/Vara
Ora Iarna Vara
Nume cadru did Corcău Jenica Ileana
sem 2
Id 14944
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.